100

MEME912

1

W3.meme.wen.ru

هـہ مـيـشـه چــاوةروانــے بـابـةتـے نــؤى بـن

Www.meme.wen.ru1

meme
دةفترةي ميوانةكان

[‎ ‎دةربارةي من][‎ ‎ريـكلام][‎پــةيوةنـدى‏‎]‎‎[‎سةرةتا]

زةنـگـى مالـپـه ر

©2012-2009


आपका स्वागत हैकोशिशहमारी है कि इस

ئــاكــادارىMeme51
6

دةنـگ بـده !
6

Meme52Meme45Meme52Meme45Meme52Meme45Meme52
1meme

كـيـشـةى نـةبـيـنــے بـيـت

بــةكـارهــيــنــانــے نــيـــت

رومـان و بـةسةرهاتـنے ژيـان

جـؤن بانگـےدايـك دةكـةى

ئـةنـجامـے بـولـے شـةشـةكـان

كـــــــةش و هــــــــةوا

شـــــتـــــے نـــــــؤىMeme51

جـةنـد ويــنـةىكـے ســةيــر

گـةشتـيـك بـے گــةرانــةوه

خـــؤشــتـــريـــن يـــــارى

خيرايـے و نةخيـريـے بزانـه

نـهــيـنـيـةكـانــے ژمـــاره7

تـكايه ئةمه بلاو بكـةنـةوه

دروســتــكـردنــے ســايــت

خــــةريـــــتــــةى مــــاپ

تــةمةنــے گـيـانـلـةبـةران

زانـــــيــــــارى گـــشـــتــے

بـردنـے ويـنـه ى نــيـمـبـوز

Memeemo

تــايـبـه ت به جـــــــات

هـةمـوو جوره نـمـبـوزيـك

هــاكـكــردنــے نــمــبـــوز

تـيــكـســت هــاك نـمـبـوز

جـورةكـانـے نـمـبـوز چـافـا

جـورةكانے نـمبـوز فـيـرزن

چؤنیتے بةکارهینانے چات نیمبوزMeme51

نـــــمـــبـــــوزي نــــــؤئ

هـةموو جوره بـمبـوسـيـك

هـةمـوو جوره فــلـوديــك

چـةنــد فـــلـوديـكـے نــوئ

بــةكـارهـينـانـے بــمبــوس

چـــاتــــے مــــــوورانـــــچ

بـــمـبــوســيكـــے نـــؤئ

هـةمـوو جـورةكانے چـافـا

نمبوز بـمبـوس فـلـود بةكوردى

فـــلــودى كــؤمـپــيـوتــةر

نــیــمـبــوزی کومـپـیـوتــةر

مـــــؤلـــتــــے مـــيــــديـــا

چـــاتــے دةنـــگ و رةنــــگ

چــاتـــة كــورديـــةكـــــان

چــــاتـــے مــــــيـــــگ33

ســیــمــبــولــے جــــــوان

پـــيــتــه تـــةزويــــرةكـان

هـةمـوو بـةرنامةكـانـے چـات

رةنــــــگـــــاو رة نــــــگ

ﮔـؤريـنـے بـاسـورد نـمـبـوز

دروسـتكردنے ئميلـے نـمـبوز

جــيــمــم-¤-مــــؤبـــايـــل

Memeemo

تايبه ت به هونةرمه ند زةكةريا

هــةمـوو ﮔــورانـيــــةكان

ويـنـةكـــانـــىے زةكــةريــا

بــــــةشـــيـے فـــيـــديــؤ

لاپــــةره ي ســــپـــــىــے

تايـــبــه ت بـــه كـــچـــان


بةشي جــوانــكــاري
Memeemo

ويــنـةكـه ت جـوان بــكـه

بةناوى خؤت درستيان بكه

ناوت به جه ند شيوةي جوان بنوسة

ويـنـةكةت بـكـه بـه ئـاوى

دروستــكــردنـے قـتــعــه

:.:glitter-graphics::.

نـاوت جـوان بـكه بو نـمبـوز

Memeemo
2meme

بـةرنامـةكـانـے مــوبـايــل

بةرنامةي كوردي بو موبايل

يـــــــاري بـــؤ مـوبـــايــل

يــــــ2ــــاري بـؤ مـوبـايـل

جــورةكـــانـــے جـــافـــا

يــارى فــلاش بـؤ مـوبايـل

قــامـوســـے مـــوبـايـــلMeme51

خـــيـــرايــىے مـــؤبـــايـــل

زانــيـــارى مــوبـايــل

بــةشـے ئـةنــتــه رنـيــت

ئــكـس دؤسـے مــوبـايــل

جـورى هـاندةكةت بـزانـه

بـــةرنـامــةكـانـے دةنــگ

ثـــيـــم بــو مـــوبــايـــــل

فــــــلاشـــے مــوبــايــــل

ئـــةنـــتـــے فـــايــــروس

بــازاريـك بـــؤ هـةمـووان

بـــةرنامـةي كـؤمـپـيـوتةر

سايــتــه كــانے مــوبـايــل

یــاهــؤ بـــؤ مـــوبــایــــل

Memeemo
4meme

ناونامه بؤ مندالانے كورد

دروســتـكـردنـــے لــؤﮔـؤ

دروستكردنىے ئيميلے ياهؤ

گـــةران لــه يــوتــوبــــے

چـــاتــے فــيــس بــــووك

بـــــلـــــوتـــــوث هــــاك

ئــــوپـــيـــــرا مـــيــــنـــے

حـــــةزت لــــه جــــيــــة

كــــــؤدي بــــؤ ســـايـــت

كــــ2ــؤد بــــؤ ســــايــت

راديـــــؤ و تــــے فــــــے

ئــابلـوت كــردنــے فـايــل

ويــــنــــةي جــــــــولاوMeme51

هــةمـوو جـورة وينـةيــك

ويــــنــــةى بـــةنـــجـــــهMeme51

گــؤريـنـے قـةبـارةي وينـه

گةران بةدوايے هةمووشتيك

لـــيـــــره داواي بـــكــــه

بو هةرشتيك اتوانے ليرة بدوزيةوة

گـؤريـنے نـوسـين بؤ دةنگ

Memeemo

MP3 NÈW

گــــروپــــے پــــلانـــبــــے

گــــؤرانـــــے نـــــــةوروز

فــــيــنـــا فــــۀرشـــــيـــد

فــــيــديــؤ و ﮔــــؤرانـــے

فــيـــديــــؤ°و°كـــلـيــــپ

ﮔـــــؤرانـــىے كـــــــــوردى

هـــو نــــةرمــــه نــــدان

فليمے دوبلاجكراوى كوردى

فـيـــديـــؤ¤هــةمـةرةنــگ

ﮔـــــورانــے تــــــوركـــــے

گــــؤرانــــے فــــاســـــےMeme51

گــــؤرانــــے عـــةرةبـــے

گـــــؤرانــــــے هـــنــــدى

كــــــــاوه كــــــاوانـــــے

گـــؤرانــے انــگـــلــــيــزى

مــــنـــوعـــات كـــــوردى

ئةلبومے2011گؤرانـے كوردىMeme51

ئةلبومے2010گؤرانـے كوردي

مـــوســيقـــاى كــــــورت

Memeemo
تايبه ت به ئاشــ♥ـقان

شــيـــعــر بـؤ مــؤبايــلMeme51

بيوانـة ي خـؤشہ ويـسـتـے

ويـنـةي خــؤشـةويســتـے

ريــژةى خــؤشـہ ويـسـتـے

حةرفے خـؤشہ ويسـتـةكةت

ووشہ ى خـؤشــم ده وى

ويــنـہ ى خـوشـہ ويسـتـے

كــــورتــــــه نــــــامـــــہ

نــــامـه لـةسـةر ويــنــہ

جــوانــتــريــن ﭘـــيــــت A

Memeemo
ساتيك بؤ بيــكه نين

بـــــه شــے نـــــوکـتــــه

فـــيــــديـــؤ¤كـــؤمــيــدى

صــــــووت كـــؤمـــيـــدى

پـہ نــدى پــيـــشــــيـــنـان

خـــةون نــامــةى كـوردى

وتــــه كــــانــے ژيـــــــان

Memeemo
3meme

قـــورئــانـــے پــــيـــــرؤز

قـــورئــــان الـــكــريــــم

خـلـــفــيـات اســلامــيــه

جــيــهـانـيــك لـة ئـايــنــے

بـةرنـامـةى بـةختـةوةرى

كــتـــيــــپـــخــــــانــــــه

پــــــرســـــيــــار و وةلآم

قـــــةلاى مــوسـلـــمــان

فـــيـــديــوى اســـلامـــے

بــةرنـامـةكـانـے ئــايــنـے

دوعــــــــــــاكــــــــــردن

تةفسيرى قورئــانى پیــرؤز

كـاتے بانگةكان بـة فـلاش

Memeemo
بــــةشي وةرزشــي

يـــاريـــةكـــانے ئــةمـــرو

ويــنــةى يــاريـزانــةكــان

بــــــة رشــــــلـــــونـــــه

ريــــــــــال مــــــدريـــــد

كـــاس الــــــــعــــــالـــم

فــــــــيــــــــــــــفــــــــا

By::.♥meme♥

جؤرى موبايله‌كه
بةفلاش اتوانى▫نامة▫و▫نوكتة▫و▫هتدبنيريMeme51

گورانيه كانى دراماى--چيروكى خوشه ويستى خه مناك

زياترلة (1000‎‏)‏كةنالـــــــــــــــــــــبةهزترين قاموس

Meme54
4____________________4

دانانى سايتةكةت له گوگل____________________بةرنامةكانى سؤنى ئةريكسؤن

ويــنــةي2011 ____________________بـةرنامةكـانى ئايـفـؤن

تـاقيكردنـةوه____________________XML--SCRIPT

فليم و فيـديؤ____________________سروودي ئيسلامي

فـلاشي ئيـسلامي1____________________تةفسيري قورئانى بيروز

LOADING.....
Click >>EnTaR<< if not redirected

Nweketomob_orta
4
ليره كليك بكه بو هةنديك وينة بو مالبةرةكةت

444
NIMBUZZB0MßUSTEME LETAL
DOWNLOADZANYAREJAVASCRIP
SEARCHIMAGE RESIZERPHONICS

گـؤرينى رةنگي مالپه ر______________زةنگي مالپه ر
25
Gomelof


Web
Image
local
Mobile Web(beta)


by.meme

Reklam
بةخوراي ريكلام بكه

◄░ريــــكـــــلام░►
6


پـــةيوةنـــدي«»«»«»«»«»«»«دةفتةري ميوانان
6«»«»«»«»«»«»«»6
ئـةندامةكانى سايـت«»«»«»«»«»«»«»لينكى به سوود
6«»«»«»«»«»«»«»6
دةربارةي من«»«»«»«»«»«»«»Serach.getjar
6«»«»«»«»«»«»«»«»6


Email

Z.akarya

♥meme♥@nimbuzz.com
meme_masifi@yahoo.com
Kazm masifi@facebook.com
°°بـــؤ هــةر رةخــنة°و° بـيـشـنياريـك ئـه تـــوانــى پـةيــوةنـدي °بـه بـه ريـوبـه ر بـكــه ي°°

07507466450__TEEL

مـيوانانـے سـﮧرهـيـل

ژمـاره ى سـه ردانـﮧكـان

Prepared by:meme_masifi ©2011-2009 WWW.MEME.WEN.RU